Estudi fenotípic i genotípic de mutacions associades a resistència als antivirals

Línea de investigación

L'estudi de les resistències a fàrmacs antivirals és un camp en expansió amb impacte directe sobre el maneig clínic del pacient.

Mª Ángeles Marcos

Presentació

Problema

Els tractaments davant de patògens com el VIH, virus de les hepatitis, virus de la grip o citomegalovirus poden veure's afectats pel desenvolupament de mutacions virals que confereixen resistència a un determinat fàrmac o grup de fàrmacs. 

investigació

Aproximació

Fem la determinació de resistències a fàrmacs antivirals mitjançant mètodes moleculars (amplificació i seqüenciació) de les regions genòmiques on es desenvolupen aquestes resistències. En alguns casos com per al VIH, utilitzem tècniques de seqüanciació massiva per detectar variants de resistència minoritàries que puguin emergir amb l'ús de determinats antivirals. Investiguem en l'aplicació i l'optimització d'aquestes tècniques per a l'estudi d'altres virus com el citomegalovirus, que afecta de manera important pacients immunodeprimits.

Impacte

L'aplicació de metodologies moleculars per determinar resistència a antivirals és un mètode sensible i específic que proporciona informació útil per al maneig clínic dels pacients infectats i per a la monitorització de ceps virals resistents

Membres de l'equip

Mª Àngels Marcs
Mar Mosquera
Josep Costa

Publicacions

Study of cytomegalovirus resistance in allogeneic hematopoietic cell transplant recipients.

Guiu A, López-Aladid R, Cardeñoso L, Mosquera MM, de la Cámara R, Marcos MA.Med Clin (Barc). 2020 Jun 12;154(11):433-439. doi: 10.1016/j.medcli.2019.07.027. Epub 2019 Nov 27.PMID: 31785805  


Improvement in detecting cytomegalovirus drug resistance mutations in solid organ transplant recipients with suspected resistance using next generation sequencing.

López-Aladid R, Guiu A, Mosquera MM, López-Medrano F, Cofán F, Linares L, Torre-Cisneros J, Vidal E, Moreno A, Aguado JM, Cordero E, Martin-Gandul C, Carratalá J, Sabé N, Niubó J, Cervera C, Capón A, Cervilla A, Santos M, Bodro M, Muñoz P, Fariñas MC, Antón A, Aranzamendi M, Montejo M, Pérez-Romero P, Len O, Marcos MÁ.PLoS One. 2019 Jul 18;14(7):e0219701. doi: 10.1371/journal.pone.0219701. eCollection 2019.PMID: 31318908 

 

Detection of cytomegalovirus drug resistance mutations in solid organ transplant recipients with suspected resistance.

López-Aladid R, Guiu A, Sanclemente G, López-Medrano F, Cofán F, Mosquera MM, Torre-Cisneros J, Vidal E, Moreno A, Aguado JM, Cordero E, Martin-Gandul C, Pérez-Romero P, Carratalá J, Sabé N, Niubó J, Cervera C, Cervilla A, Bodro M, Muñoz P, Fariñas C, Codina MG, Aranzamendi M, Montejo M, Len O,Marcos MA; Group for Study of Infection in Transplantation of the Spanish Society of Infectious Diseases Clinical Microbiology GESITRA-SEIMC Spanish Network for Research in Infectious.J Clin Virol. 2017 May;90:57-63. doi: 10.1016/j.jcv.2017.03.014. Epub 2017 Mar 21.PMID: 28359845

 

E157Q integrase strand-transfer inhibitor substitution in patients with acute/recent HIV infection.

Ambrosioni J, Rico JÁF, Nicolás D, Mosquera MM, de Lazzari E, Marcos MÁ, García F, Miró JM; Hospital Clinic Acute/Recent HIV infection Study Group.AIDS. 2019 Aug 1;33(10):1613-1617. doi: 10.1097/QAD.0000000000002243.PMID: 31090546

 

Integrase strand-transfer inhibitor polymorphic and accessory resistance substitutions in patients with acute/recent HIV infection.

Ambrosioni J, Nicolás D, Manzardo C, Agüero F, Blanco JL, Mosquera MM, Peñafiel J, Gatell JM, Marcos MA, Miró JM.J Antimicrob Chemother. 2017 Jan;72(1):205-209. doi: 10.1093/jac/dkw376. Epub 2016 Sep 13.PMID: 27624569

 

The challenge of chronic hepatitis E in liver transplant recipients: Failure of sofosbuvir plus ribavirin therapy.

Sastre L, García-López M, Pérez-Del-Pulgar S, Lens S, Costa J, Navasa M, Forns X.Gastroenterol Hepatol. 2020 Mar;43(3):136-137. doi: 10.1016/j.gastrohep.2019.04.007. Epub 2020 Jan 3.PMID: 31902599 

Principals prestacions utilitzades

Genotipat de resistències del VIH-1, sang total

Resistències NS5 de VHC, sèrum

Resistències NS3 de VHC, sèrum

Determinació de resistència del citomegalovirus als antivírics, sang
 

Altres línies estratègiques de recerca