Servei de Bioquímica i Genètica Molecular

Prevenció, diagnòstic i control del tractament de nombroses malalties, mitjançant anàlisis bioquímiques i genètiques, emprant la tecnologia més innovadora.

Hormones, Oncobiologia i Citocines 

 

L'activitat analítica de la Secció d'Hormones, Oncobiologia i Citocines (HOC) està dirigida a la quantificació de missatgers endocrins, marcadors tumorals, marcadors de dany tissular, neurotransmissors, diagnòstic prenatal, marcadors de la malaltia d'Alzheimer i factors de creixement amb utilitat diagnòstica.

Bioquímica i Genètica Molecular

Aquesta anàlisi especialitzada es complementa amb l'assessorament i l'orientació en la interpretació dels resultats
La secció de HOC és al seu torn laboratori de referència en els programes de Cribratge prenatal del primer i segon trimestre (CatSalut) i el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon (Pla Director d'Oncologia). Els facultatius d'aquesta secció també participen en el disseny i l'execució de proves funcionals que faciliten l'orientació diagnòstica en aquelles circumstàncies en què resulta insuficient una determinació basal. Aquesta activitat es realitza en estreta col·laboració amb altres serveis de l'Hospital Clínic.
Els mètodes analítics emprats són RIA, EIA, IRMA, ELISA, immunoanàlisis automatitzades, turbidimetria, activitat enzimàtica, cromatografia, espectrometria de masses i tècniques de biologia molecular. Una part d'aquesta activitat es duu a terme a les Àrees Operatives CORE i CORE de Biologia Molecular, on es realitzen les proves automàtiques corresponents a bioquímica general, immunoanàlisi i biòpsia líquida. En aquest context, un dels facultatius de la Secció de HOC és responsable de la Unitat d'Immunoanàlisi del Laboratori CORE.

 

Tècniques destacades

 

Analitzador automàtic per a la determinació quantitativa de sang oculta en femta

Bioquímica i Genètica Molecular

La metodologia emprada és la immunoturbidimetria a partir de l'aglutinació de partícules de làtex unides a anticossos que detecten de manera específica l'hemoglobina humana. L'analitzador automàtic emprat arriba a un flux de treball de 320 determinacions/hora. La prova immunològica de detecció de sang oculta en femta és l'única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats (nivell d'evidència 1, grau de recomanació A). En estudis europeus poblacionals, la reducció de la mortalitat per càncer colorectal ha estat del 15-18%, si bé s'estima que aquesta reducció pot arribar fins al 30%. La sensibilitat d'aquesta prova varia entre el 85 i el 95% i l'especificitat pot assolir el 94%. 

 

Panels multiplex

Bioquímica i Genètica Molecular

La metodologia multiplex es basa en l'anàlisi massiva d'analits mitjançant la conjugació d'anticossos específics en boles magnètiques. Aquesta estratègia permet la quantificació simultània d'analits d'interès (possibilitat de mesurar aproximadament 50 candidats) en un sol petit i en volums petits d'aproximadament 50 microlitres.
El sistema Luminex disponible a la Secció (MAGPIX) utilitza tecnologia basada en microscòpia de fluorescència quantitativa amb una òptica basada en LED/càmera CCD.
Aquesta metodologia facilita el disseny personalitzable de diferents molècules candidates de dany tissular (cardíac, renal, hepàtic), sistema endocrí, citocines i marcadors tumorals.
Aquesta anàlisi especialitzada es complementa amb l'assessorament en l'elecció de components dels panells i en la interpretació estadística dels resultats.

 

Perfil d'esteroides a l'orina mitjançant cromatografia di gasos acoblada a espectrometria de masses.

Bioquímica i Genètica Molecular

La cromatografia de gasos acoblada a l'espectrometria de masses és la metodologia gold standard per a l'anàlisi d'esteroides. El nostre mètode permet la identificació de patrons específics de metaboloma esteroide urinari associats al diagnòstic de les diferents alteracions congènites de la síntesi i metabolisme d'esteroides. De la mateixa manera, la determinació del metaboloma esteroideu permet realitzar l'estudi de la secreció autònoma de glucocorticoides, mineralocorticoides i/o àndrogens associats a diferents alteracions de la glàndula adrenal, i és útil en l'avaluació de l'incidentaloma adrenal. 

 

Recerca

Bioquímica i Genètica Molecular

“La Ciència és el motor del progrés a l'ésser humà i es basa en l'honradesa, el treball, l'esforç, l'estudi, el debat permanent, la ment oberta i la validació empírica”

Grups de recerca d'IDIBAPS a què pertanyen els facultatius de la secció HOC:

Projectes amb finançament competitiu en desenvolupament de personal facultatiu de HOC:

  • THERANÀ. Determinar el terapèutic utilitzat en lliure dissenys d'advanced antioxidant conjugats basats en cerium oxide nanoparticles
  • Feasibility and therapeutic utility of novel treatments in liver disease: PTTG1 mRNA interference, carbon graphite nanoparticles and targeted NO donors
  • Nous mecanismes moleculars i noves estratègies terapèutiques aplicables a la conservació de la funció hepàtica ia la millora de la malaltia hepàtica crònica

Patents registrades en els darrers cinc anys per personal facultatiu de HOC:

  • Ceria nanoparticles per utilitzar en el tractament de l'hepato-cellular carcinoma
  • Diagnòstic mètode per detectar i treating post-infarct myocardium remodeling and diffuse myocardial fibrosi 

Accés a la secció de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona

Accés a la secció de Recerca del CDB

 

Recursos de coneixement

Actualitat