Servei d'Immunologia

Diagnòstic, monitorització i seguiment del sistema immunitari en malalties immunomediades i trasplantament d'òrgans, així com la realització i el desenvolupament de noves teràpies cel·lulars contra el càncer.

Recerca

 

Les activitats de recerca al servei d'Immunologia estan íntimament relacionades amb l'activitat assistencial.

Les línies principals de recerca són les següents:

 • Aplicació de la tecnologia CAR a la promoció de tolerància en trasplantament d'òrgans sòlids. 
 • Cerca de noves dianes antigèniques en oncologia i malalties hematològiques per al desenvolupament de noves teràpies cel·lulars.
 • Desenvolupament de noves aproximacions terapèutiques basades en teràpia cel·lular per a tumors sòlids.
 • Optimització de tècniques de laboratori per a detecció d'antigenicitat en teràpies avançades.
 • Estudi de biomarcadors en immunoteràpia cel·lular.
 • Ús de tècniques avançades per a la caracterització i monitorització de la resposta immune en teràpies avançades.
 • Cerca de nous marcadors diagnòstics en la malaltia al·lèrgica, en concret al·lèrgia alimentària i hipersensibilitat a fàrmacs
 • Estudi dels mecanismes implicats en l'al·lèrgia alimentària en context de cofactors
 • Implicació de mutacions post-cigòtiques en la fisiopatologia de les malalties autoinflamatòries
 • Monitorització de l'expressió gènica d'interferons de tipus I durant el tractament amb fàrmacs inhibidors de les proteïnes Janus kinasa (JAKs)
 • Identificació i determinació de patogenicitat de variants genètiques estructurals en les malalties autoinflamatòries
 • Cerca de noves dianes antigèniques relacionades amb malalties neurològiques immunomediades
 • Optimització de tècniques de laboratori per a detecció d'autoanticossos en malalties neurològiques immunomediades
 • Estudi de biomarcadors en malalties neurodegeneratives
 • Optimització d'essaigs de Real-Time Quacking induced conversion per a l'estudi de prionopaties i altres malalties neurodegeneratives.
 • Estructura i funció dels receptors limfoides i no limfoides de la superfamília del receptor Scavenger cysteine-Rich (SRCR)
 • Interaccions host-patogen
 • Control genètic de les respostes immunes als trastorns infecciosos, autoimmunes i neoplàsics
 • Avaluació de biomarcadors diagnòstics en malaltia pulmonar intersticial associada a autoimmunitat
 • Cerca de nous marcadors diagnòstics en colangitis biliar primària
 • Ús de tècniques avançades per a la quantificació de cèl·lules productores d'anticossos antigenoespecífiques.

 

investigació

 

 

Recursos de coneixement

Actualitat