Servei d'Immunologia

Diagnòstic, monitorització i seguiment del sistema immunitari en malalties immunomediades i trasplantament d'òrgans, així com la realització i el desenvolupament de noves teràpies cel·lulars contra el càncer.

Secció d'Immunologia Clínica

 

La secció d'Immunologia Clínica és una part nuclear del Servei d'Immunologia del CDB. Ens encarreguem de l'estudi tant genètic com fenotípic i funcional de diferents components del sistema immunitari, orientat al diagnòstic i seguiment de malalties immunomediades. La secció compta amb 6 àrees d'especialització: Immunologia Innata, Autoimmunitat, Immunodeficiències, Autoinflamatòries, Immunoquímica i Immunoneurologia i 10 especialistes en immunologia a càrrec de les mateixes. Donem suport diagnòstic a un gran nombre de disciplines mèdiques i formem part d'equips i unitats multidisciplinars. A més, som referència nacional i internacional en diverses àrees com l'àrea de Malalties Autoinflamatòries i l'àrea d'Immunoneurologia. (veure àrees d'excel·lència-enllaç) Incorporem les últimes tecnologies i procediments en immunodiagnòstic per donar el millor servei als nostres pacients i col·laboradors clínics.

 

 

Dr. Juan Ignacio Aróstegui  
Cap de secció d'immunologia clínica

 

Servei d'Immunologia

 

Tècniques destacades

 

Estudis funcionals d'immunodeficiència:

Segons la darrera classificació IUIS 2019 es descriuen 10 grups d'Immunodeficiències Primàries (IDP). Els estudis funcionals complementen l'immunofenotip limfo/leucocitari en el diagnòstic diferencial de les IDP i la seva correcta classificació. Per diagnosticar les variades IDP Combinades (Grup 1,2) disposem, per exemple, de l'estudi de la Capacitat proliferativa limfocitaria en resposta a mitògens (PHA, ConA, PWM, CD3/CD28), Estudi de fosforil·lació de STAT5 en resposta a IL- 2/IL-7, Estudi de fosforil·lació de STAT3 en resposta a IL-6, Estudi de l'expressió de CD40L en limfòcits T CD4+ després d'estimulació (PMA/Ionomicina). Per al diagnòstic de les IDP amb desregulació (Grup 4) comptem amb l'estudi de l'expressió de CTLA-4 en resposta a estimulació amb PHA, Estudi de la degranulació de les cèl·lules NK (CD107a) en presència d'estímuls (cèl·lules K562, PHA ). En el diagnòstic dels defectes dels granulòcits (Grup 5) disposem de l'Estudi de la capacitat migratòria dels neutrofils en gradient quimiotàctic, Estudi de la capacitat fagocítica (FAGOTEST) i oxidativa (DHR, Burst-test) dels neutrofils i monòcits, estudi de l'actina polimeritzada mitjançant tinció de faloidina. A l'estudi dels defectes de la immunitat intrínseca (Grup 6) disposem de l'Estudi funcional de l'eix IFN-γ/IL-12, Estudi de les vies de senyalització del TLR3 o de la via TIR (IRAK-4/MyD88), Estudi de fosforil·lació de STAT1 en resposta a IFN-γ.

Anticossos IgG anti-cN-1 (Immunoblot):

La 5' nucleotidasa citosòlica 1A (cN-1A o NT5C1A) és una proteïna involucrada en la hidròlisi de l'adenosina monofosfat, que controla l'energia i l'equilibri cel·lular metabòlic. Els autoAc anticN-1A es detecten en un terç dels pacients amb miositis per cossos d'inclusió (IBM) i en menys del 5% amb altres Miopaties Inflamatòries Idiopàtiques (IIM) o malalties neuromusculars. Un estudi recent va demostrar que els pacients amb IBM anti-cN-1A positius estan inclosos en un subtipus d'IBM més sever. A més, s'han demostrat recentment en una cohort de miositis juvenil greu amb afectació pulmonar, artritis idiopàtica juvenil, però també en el 12% dels nens sans.

Resposta cel·lular a Micobacterium tuberculosi (ELISPOT):

Es tracta d'un assaig de diagnòstic in vitro que mesura la resposta dels limfòcits T a diferents antígens de Mycobacterium tuberculosi (MTB). Es fa servir per diagnosticar tant la infecció de tuberculosi latent com la malaltia activa. Pot substituir la prova cutània de tuberculina, brindant proves efectives de diagnòstic de grups de pacients on la prova cutània dóna mals resultats com per exemple en pacients immunodeprimits.

Panel de citocines customitzable:

Detecció mitjançant citometria en fase sòlida (Luminex). Cada mostra es cova amb microesferes està recobertes amb anticossos monoclonals específics per a cada citocina. A la mostra problema s'hi afegeix un anticòs de detecció biotinat, i posteriorment, s'hi afegeix l'estreptavidina marcada amb un fluorocrom. En cas de reacció antigen (citocina) – anticòs, s'emet una fluorescència que es detecta mitjançant la plataforma Luminex®. Citoquines disponibles: CCL2/JE/MCP-1; CD25/IL2Rα; CXCL10/IP-10/CRG-2; INF-α; INF-γ; IL-8/CXCL8; IL-18/IL-1F4; CCL7/MCP-3/MARC; CXCL9/MIG; G-CSF; INF-β; IL-6, IL-10; TNF-α

Detecció d'anticossos davant d'antígens de superfície neuronal:

La determinació d'anticossos contra antígens de superfície neuronal és una eina de gran utilitat en el diagnòstic d'encefalitis autoimmunes i d'altres malalties neurològiques immunomediades. El cribratge d'aquests anticossos es fa mitjançant immunohistoquímica sobre cervell de rata, utilitzant la tècnica d'avidina biotina peroxidada. D´aquesta manera podem observar la presència d´anticossos a través de la precipitació d´un producte insoluble acolorit. La presència d'anticossos es confirma posteriorment mitjançant assaig cel·lular (CBA). Consisteix en la inducció de lexpressió dun antigen dinterès en línies cel·lulars transfectades, permetent la detecció dels autoanticossos mitjançant immunofluorescència indirecta. Els anticossos que detectem mitjançant aquestes tècniques són els següents: anti-NMDAR, anti-AMPAR, anti-GABAAR, anti-GABABR, anti-mGluR1, anti-mGluR2, anti-mGluR5, anti-DPPX, anti-IgLON5, anti-Neurexina , anti-LGI1 i anti-CASPR2, entre d'altres.

Anticossos davant de SARS-CoV2 IgG, IgA i IgM per Luminex

La malaltia per coronavirus 2019 (COVID-19) està provocada pel coronavirus 2 de la síndrome respiratòria aguda severa (SARS-CoV-2). L'estudi del perfil serològic d'anticossos (IgG, IgA, IgM) del pacient reflecteix l'estat de resposta immunitària humoral davant del virus. Mitjançant la tecnologia multiplex de Luminex® s'analitza simultàniament la presència dels tres isotips d'anticossos davant dels antígens de la proteïna S amb una mínima quantitat de sèrum.

Servei d'Immunologia

 

Recerca

 

 • Implicació de mutacions post-cigòtiques en la fisiopatologia de les malalties autoinflamatòries
 • Monitorització de l'expressió gènica d'interferons de tipus I durant el tractament amb fàrmacs inhibidors de les proteïnes Janus kinasa (JAKs)
 • Identificació i determinació de patogenicitat de variants genètiques estructurals en les malalties autoinflamatòries
 • Cerca de noves dianes antigèniques relacionades amb malalties neurològiques immunomediades
 • Optimització de tècniques de laboratori per a detecció d'autoanticossos en malalties neurològiques immunomediades
 • Estudi de biomarcadors en malalties neurodegeneratives
 • Estructura i funció dels receptors limfoides i no limfoides de la superfamília del receptor Scavenger cysteine-Rich (SRCR)
 • Interaccions host-patogen
 • Control genètic de les respostes immunes als trastorns infecciosos, autoimmunes i neoplàsics
 • Avaluació de biomarcadors diagnòstics en malaltia pulmonar intersticial associada a autoimmunitat
 • Cerca de nous marcadors diagnòstics en colangitis biliar primària
 • Ús de tècniques avançades per a la quantificació de cèl·lules productores d'anticossos antigenoespecífiques.

 

Docència

 

Participem de manera activa en la formació de residents BIR, FIR, MIR del servei, així com altres residents i especialistes procedents d'altres centres de Catalunya, Espanya i internacionals.

També impartim docència universitària a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) a l'assignatura d'Immunologia de segon curs de la Llicenciatura de Medicina, així com de post-grau al Màster de Malalties Autoimmunes, Màster d'Hepatologia , Màster de Pneumologia de la UB. Màster de Biotecnologia Biomèdica Universitat Politècnica de València (UPV)

L'any 2019 vam realitzar la I Jornada d'Actualització al Diagnòstic de Malalties Neurològiques Autoimmunes, jornada que s'estendrà a properes edicions.

 

Recursos de coneixement

Actualitat