Estructura organitzativa

L'òrgan de direcció del CDB és el Comitè de Direcció, presidit per la Directora del centre i compost per la Cap Economicoadministrativa, els Caps de Servei i Àrea Operativa, la Cap de Gestió d'Infermeria, la Coordinadora General de Tècnics , el Cap de Projectes i Sistemes i un representant del col·lectiu de facultatius i un representant del col·lectiu de tècnics del CDB elegits democràticament. D'aquesta manera, com a la resta de Hospital Clínic de Barcelona, l'estructura de direcció del CDB està composta principalment per facultatius especialistes.

Estructura organitzativa

Els serveis inclosos al CDB són Anatomia Patològica, Bioquímica i Genètica Molecular, Immunologia i Microbiologia, i les Àrees Operatives són el Laboratori CORE i el Laboratori CORE de Biologia Molecular. Addicionalment, el CDB disposa d'una sèrie d'unitats de suport transversals, per a la gestió de processos comuns a tots els laboratoris, que inclourien la Unitat de Gestió de Clients, la Unitat de la Qualitat, l'Àrea de Gestió Economicoadministrativa i la Coordinació de Sistemes d'Informació del Centre.

 

 

Equip de direcció

Cap de Gestió d'Infermeria
Cap de l'Àrea Operativa del CORE
Cap de Servei de Bioquímica i Genètica Molecular
Cap de Servei de Microbiologia
Cap del Servei d'Anatomia Patològica
Cap de Servei d'Immunologia
Cap de l'Àrea Operativa CORE BM
Cap de Gestió Econòmic Administrativa
Cap de Projectes i Sistemes
Coordinadora General de Tècnics