Estructura organitzativa

L'òrgan de direcció del CDB és el Comitè de Direcció, presidit per la Directora del centre i compost per la Cap Economicoadministrativa, els Caps de Servei i Àrea Operativa, la Cap de Gestió d'Infermeria, la Coordinadora General de Tècnics , el Cap de Projectes i Sistemes i un representant del col·lectiu de facultatius i un representant del col·lectiu de tècnics del CDB elegits democràticament. D'aquesta manera, com a la resta de Hospital Clínic de Barcelona, l'estructura de direcció del CDB està composta principalment per facultatius especialistes.

Estructura organitzativa

Els serveis inclosos al CDB són Anatomia Patològica, Bioquímica i Genètica Molecular, Immunologia i Microbiologia, i les Àrees Operatives són el Laboratori CORE i el Laboratori CORE de Biologia Molecular. Addicionalment, el CDB disposa d'una sèrie d'unitats de suport transversals, per a la gestió de processos comuns a tots els laboratoris, que inclourien la Unitat de Gestió de Clients, la Unitat de la Qualitat, l'Àrea de Gestió Economicoadministrativa i la Coordinació de Sistemes d'Informació del Centre.

 

 

Equip de direcció

Cap de Gestió d'Infermeria
Cap de l'Àrea Operativa del CORE
Cap del Servei d'Anatomia Patològica
Cap de Servei d'Immunologia
Cap de l'Àrea Operativa CORE BM
Cap de Gestió Econòmic Administrativa
Cap de Projectes i Sistemes
Coordinadora General de Tècnics