Resposta Immunitària a Fàrmacs i Immunoal·lèrgia

L'àrea de Resposta Immunitària a Fàrmacs i Immunoal·lèrgia del Servei d'Immunologia del CDB s'encarrega de les proves assistencials per al diagnòstic i seguiment de les malalties al·lèrgiques.

Immunoassaigs multiparamètrics en diferents fases sòlides.

Es disposen de diversos tests in vitro s'utilitzen per a la determinació quantitativa o semiquantitativa d'anticossos IgE específics en sèrum (detecció de sensibilització). Concretament, aquests immunoassaigs consisteixen en la immobilització d'extractes i/o components al·lergògens sobre una fase sòlida en format de microarray o tires de nitrocel·lulosa per a la seva posterior incubació amb el sèrum d'interès per a la detecció d'anticossos IgE específics.

 

Tecnologia

 

Citometria de flux multiparamètrica.

Test d'Activació Basòfils (TAB): Aquest és un estudi funcional en sang total que es basa en l'estimulació dels basòfils del pacient amb l'al·lergen al que potencialment està sensibilitzat i valorar per citometria de flux la degranulació/activació que s'indueix al basòfil a través de l'expressió de CD63 i CD203c a la seva superfície.

Estudi de proliferació limfòcitaria antigen-específica: Aquest estudi funcional en sang total s'empra per determinar la capacitat dels limfòcits per dividir-se en resposta a un estímul al·lergènic específic.

 

Tecnologia

Recursos de coneixement

Actualitat