Monitorització Farmacològica Integral de la Immunosupressió

Líders en les noves estratègies i tecnologies requerides per a una monitorització farmacològica personalitzada.

Cromatografia líquida acoblada a l'Espectrometria de masses en tàndem

INMUNOSUPRESIÓ

La cromatografia líquida acoblada a l'espectrometria de masses en tàndem (LC-MS/MS) és una potent tècnica analítica que combina el poder de separació de la cromatografia amb la gran selectivitat, sensibilitat i precisió en la determinació de la massa molecular de l'espectrometria de masses, proporcionant informació qualitativa i quantitativa sobre una substància. 

Els components (fàrmacs i/o metabòlits) de la mostra separats per cromatografia passen a l'espectròmetre de masses a través d'una interfase i un bloc d'ionització, obtenint els aerosols amb els fàrmacs en estat gasós carregats elèctricament. Els ions generats són accelerats cap als quadrupols i separats en funció de la seva relació massa/càrrega (m/z) mitjançant l'aplicació de camps elèctrics, magnètics o simplement determinant el temps d'arribada a un detector. Els ions que arriben al detector produeixen un senyal elèctric que és processat, ampliat i enviat a un ordinador. El registre obtingut s'anomena espectre de masses i representa les abundàncies iòniques obtingudes en funció de la relació massa/càrrega dels ions detectats.

L'espectrometria de masses presenta grans avantatges en la seva aplicabilitat al laboratori clínic, permetent analitzar de manera molt sensible i específica utilitzant molt poca quantitat de mostra un ampli espectre de substàncies, que alhora es poden identificar i quantificar.

És una tècnica de gran utilitat i que ha suposat una revolució al laboratori clínic, així com en el diagnòstic de malalties i en el monitoratge de tractaments.

 

Quantificació d'immunosupressors en sang impregnada en paper (DBS) 

Hem desenvolupat el mètode d'anàlisi de tacrolimus i els inhibidors de mTOR en sang capil·lar emprant mostres de sang (50 µL) impregnades en discs de paper secant (de l'anglès,  dry blood spot (DBS)).

>

INMUNOSUPRESSION

L'objectiu del desenvolupament d'aquest mètode és permetre al pacient l'obtenció de la mostra, en condicions molt estandarditzades, des de casa i poder remetre-la per correu ordinari, sense necessitat d'acudir al centre hospitalari. Tenint en compte que es tracta d'una monitorització de les concentracions de fàrmac (diverses anàlisis requerides al llarg de l'any) aquesta estratègia suposa una millora notable en la qualitat de vida del pacient.  

 

Genotipat de CYP3A5 (*1/*3) i CYP3A4 (*22)

Els estudis farmacogenètics (genotip) ens permeten predir el fenotip metabolitzador dels pacients i escollir des de l'inici la millor dosi inicial de tacrolimus per assolir concentracions dins de les dianes terapèutiques. Els al·lels CYP3A5 (*1/*3) i CYP3A4 (*22) presenten una clara associació quant al requeriment de dosis de tacrolimus.

INMUNOSUPRESIÓ
 


Obtenció de l'àrea sota la corba (AUC) d'immunosupressor a la sang/plasma 

Al nostre laboratori oferim la possibilitat de mesurar l'àrea sota la corba (AUC) dels immunosupressors: ciclosporina, tacrolimus, everolimus i rapamicina en sang i àcid micofenòlic en plasma, ja que és el paràmetre farmacocinètic que aporta més informació sobre l'exposició del fàrmac i, per tant, del potencial efecte terapèutic o tòxic.

INMUNOSUPRESSION
 

Recursos de coneixement

Actualitat