Monitorització Farmacològica Integral de la Immunosupressió

Líders en les noves estratègies i tecnologies requerides per a una monitorització farmacològica personalitzada.

El Laboratori de Farmacologia i Toxicologia del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular (BGM) té amplia experiència en el desenvolupament i validació de nous mètodes LC/MS/MS, per a l'anàlisi de fàrmacs en diversos fluids biològics, en compliment de les normes EMA (21 July 2011, EMEA/CHMP/EWP/192217/2009 Rev. 1 Corr. 2**Committee for Medicinal Products for Human Use),  de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPLs ) i de  les normes ISO900/2015. A més, som experts en la posada a punt, estandardització i validació de mètodes per a l'anàlisi de biomarcadors (Citometria de Flux, RT-PCR, LC/MS/MS, ELISAS...). Som laboratori de referència per a estudis multicèntrics nacionals i internacionals. 

Farmacocinètica

Participem com a laboratori de referència en estudis d'escalat de dosis de noves molècules en desenvolupament (first in humans, estudis de fase I).

INMUNOSUPRESIÓ

Comptem amb un ampli coneixement de les característiques farmacocinètiques dels fàrmacs immunosupressors i de les interaccions fàrmac-fàrmac que requereixen un ajust molt personalitzat de la dosi.

Farmacodinàmica


Els biomarcadors farmacodinàmics que estudiem presenten resultats molt prometedors. Entre ells destaquen els micro-RNAs, les quimoquines i el dd-cell-free DNA

INMUNOSUPRESSION

Actualment, aquests biomarcadors s'han avaluat en cohorts independents d'estudis multicèntrics. Els biomarcadors farmacodinàmics es troben a l'etapa final de la validació pendents d'estudis prospectius aleatoritzats per a la seva implementació clínica.

Farmacogenètica

Oferim implementada en rutina l'anàlisi de les variables genètiques associades a l'expressió i l'activitat dels enzims de biotransformació, les proteïnes reguladores de transport i les proteïnes que són dianes terapèutiques del fàrmac.

>

INMUNOSUPRESIÓ

La farmacogenètica té una clara influència en la diversitat de resposta dels fàrmacs immunosupressors, especialment de tacrolimus, i és una eina d'utilitat en terapèutica clínica per a assolir tractaments farmacològics més eficaços i segurs, especialment interès en teràpies cròniques ja que permeten una millora de la qualitat de vida dels pacients.

En l'actualitat estem ampliant els polimorfismes (SNPs) d'interès per analitzar per què aquests clústers presenten millor associació amb la farmacocinètica i la farmacodinàmica. 

  • CYP3A5 *1, *3
  • CYP3A4 *1, *1b *22


Validació de mètodes nous segons les normes de l'EMA :


El nostre laboratori està acreditat per realitzar els procediments següents d'acord amb les normes de l'EMA (21 July 2011, EMEA/CHMP/EWP/192217/2009 Rev. 1 Corr. 2**Committee for Medicinal Products for Human Use):
 

  • Obtenció de mostres (estandardització DBS).
  • Pretractament de mostres.
  • Anàlisi LC/MS/MS.
     

Recursos de coneixement

Actualitat