Immunoneurologia

Diagnòstic de malalties neurològiques immunomediades i de la recerca de nous biomarcadors que serveixin d'ajuda en l'estudi daquest grup de patologies.

Real-Time Quaking-Induced Conversion assay (RT-QuIC )

 

Tecnologia

 

L'assaig de conversió de proteïna priònica induïda per agitació en temps real (RT-QUIC) és usat per al diagnòstic diferencial de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (ECJ). La tècnica es basa en la capacitat que té la proteïna priònica anòmala (PrPSc) present en mostra de líquid cefaloraquidi d'induir el plegament erroni d'una proteïna priònica recombinant PrP generada per tècniques de biologia molecular. Propiciat per la generació de calor i moviment, aquest plegament i agregació de la proteïna és detectat mitjançant l'ús de tioflavina THT, la qual té la capacitat d'unir-se a proteïnes agregades i canviar-ne les propietats d'emissió de fluorescència (excitació a 450 nm i emissió. a 480 nm). La quantitat de proteïna agregada és proporcional a la fluoresceïna emesa. En el cas d'ECJ, l'assaig té una sensibilitat del 91% i una especificitat del 98% i és capaç de detectar femtograms de PrPSC present en una mostra. Properament també podrem disposar d'aquesta tecnologia per detectar α-sinucleïna en altres malalties neurològiques degeneratives.

 

Cell-based assays (CBA)

 

Tecnologia

 

Per a un diagnòstic adequat de malalties neurològiques immunomediades, l'screening d'anticossos onconeuronals i de superfície s'ha de realitzar sobre teixit de cerebel/cervell de rata, duent a terme sempre la posterior confirmació de les troballes mitjançant una tècnica adequada. Per fer-ho, l'ús d'assajos cel·lulars (CBA) és molt útil. Les cèl·lules HEK293 (cèl·lules embrionàries de ronyó humà) són transfectades amb l'antigen d'interès i la presència d'anticossos és detectada mitjançant l'ús d'immunofluorescència indirecta. Aquesta tècnica basada en cèl·lules transfectades permet detectar i confirmar multitud d'anticossos a causa de l'ampli nombre d'antígens que poden ser testats i de la gran sensibilitat que aporta.

 

Tecnologia Single Molecule Array (SIMOA) Quanterix®

 

Tecnologia

 

La Tecnologia Single Molecule Array (Simoa) Quanterix® es basa en la utilització de boles paramagnètiques recobertes amb anticossos que s'uneixen a una molècula d'interès i poden ser detectades a través de la generació d'un producte fluorescent. Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada per mesurar una àmplia varietat d'analits en múltiples mostres biològiques, com sèrum, plasma, líquid cefaloraquidi o extractes cel·lulars, podent detectar concentracions de femtograms (fm/mL). Així, ofereix una sensibilitat més gran en comparació amb ELISAs tradicionals. Una de les aplicacions que està guanyant gran importància és la quantificació de neurofilaments lleugers, tant en plasma com en líquid cefaloraquidi. Aquests són components importants del citoesquelet neuronal, el qual proporciona suport estructural als axons. S'ha observat alliberament de neurofilaments després de dany axonal o degeneració neuronal, per això la seva detecció ha estat associada amb nombroses malalties neurodegeneratives.

Recursos de coneixement

Actualitat