Hematopatologia

Combinem el millor personal tècnic i facultatiu amb la tecnologia més innovadora per oferir un diagnòstic integral de les malalties hematològiques.

Plataforma de PCR qualitativa i quantitativa
Disposem d'equips  per realitzar la reacció en cadena de la polimerasa (PCR), tant per obtenir resultats qualitatius (identificació de mutacions) com quantitatius (detecció de nombre de còpies). A més, també disposem d'un sistema d'electroforesi capil·lar automatitzat per a l'anàlisi dels productes de PCR.
 
Plataforma de PCR digital
La plataforma de PCR digital inclou diferents equips especialment adaptats a la generació i lectura de nanogotes, principi en què es basa la PCR digital. Aquesta tecnologia suposa un refinament de la PCR convencional i permet un increment de la sensibilitat en la identificació i la quantificació absoluta de les molècules d'ADN o ARN d'interès.

Hematopatologia


Citometria de flux multiparamètrica
L'àrea de citometria de flux treballa amb dos citòmetres Facs Canto II de 8 canals de fluorescència (Becton Dickinson). A més disposem d'un tercer equip de nova generació (Omnicyt) que permet el processament d'un volum més gran de cèl·lules en un menor temps i presenta 10 canals de fluorescència.

Hematopatologia

Citòmetre amb separació de poblacions
Disposem d'un quart equip de citometria, destinat a la separació de diferents poblacions cel·lulars basant-se en diversos marcadors de forma simultània, cosa que permet un elevat nivell de precisió. La principal aplicació d'aquesta tècnica és la realització d'estudis moleculars a les diferents fraccions obtingudes.

Hematopatologia

Processador de mostres per a citogenètica Hanabi
Aquest equip està format per tres mòduls que treballen en cadena per cobrir el processament complet de les mostres de citogenètica per a la realització del cariotip convencional i els resultats de FISH. Aquest flux de treball inclou el processament de les mostres, l'extensió de les metafases i la tinció.

Hematopatologia


Captura automatitzada de metafases i imatges de FISH (nuclis interfàsics i metafases)
La unitat disposa d'un sistema automatitzat que inclou un microscopi que escaneja i captura metafases en un camp clar i amb filtres de fluorescència per capturar imatges de FISH. Això permet al facultatiu estalviar temps i esforç per poder centrar-se en la interpretació dels resultats i la seva integració amb la resta de proves de la secció

Hematopatologia


Plataformes de seqüenciació de nova generació (NGS) 
Es disposen de diferents tecnologies d'ultraseqüenciació per a l'anàlisi d'alteracions genètiques en gens rellevants per al diagnòstic i el tractament de neoplàsies mieloides i limfoides. Link al CORE BM
Amb aquestes tecnologies s'estan realitzant els panells següents:

Panel Oncomine Mieloide.

Aquest panell analitza la presència de mutacions en 40 gens i gens de fusió rellevants a  neoplàsies mieloides. 

Panell Limfoma.

Aquest panell analitza 54 gens recurrentment alterats en neoplàsies limfoides de cèl·lules B.

Panel Leucèmia Limfàtica Crònica.

Aquest panell detecta alteracions en 20 gens i regions cromosòmiques, i inclou l'anàlisi de l'estat mutacional del gen de les immunoglobulines així com de TP53 i dels gens relacionats amb la resistència als nous fàrmacs dirigits a ibrutinib i venetoclax.

 

Hematopatologia


Coagulòmetre multifunció d'última generació
El nou coagulòmetre Atellica™ COAG 360, desenvolupat per Siemens, és un analitzador automàtic d'alt rendiment que simplifica les tècniques de laboratori en unificar cinc metodologies en una mateixa plataforma: coagulació (òptica i òptic-mecànica), cromogènica, immunològica, agregació plaquetària i immunoassaigs d'alta sensibilitat.

Hematopatologia

Espectrofotòmetre amb incubador
L'àrea d'Hemostàsia i Eritropatologia treballa amb un espectofotòmetre d'absorció molecular amb incubador per quantificar les activitats enzimàtiques eritrocitàries mitjançant mesures de cinètica enzimàtica. 

Hematopatologia
 

Recursos de coneixement

Actualitat