Hematopatologia

Combinem el millor personal tècnic i facultatiu amb la tecnologia més innovadora per oferir un diagnòstic integral de les malalties hematològiques.

La secció d'Hematopatologia gaudeix d'una llarga trajectòria com a centre de referència en el diagnòstic i el seguiment de neoplàsies hematològiques.

La seva principal característica és lenfocament multidisciplinar i la interpretació integrada de tots els resultats per arribar al diagnòstic hematopatològic.

 

 

El seu personal facultatiu i tècnic està altament qualificat i té una àmplia experiència en la realització i la interpretació d'aquestes proves. Està constituït per metges especialistes en hematologia i anatomia patològica, facultatius especialistes en genètica humana i biologia molecular i personal tècnic de laboratori. D'altra banda, el nostre personal es manté en contacte estret amb els hematòlegs clínics, amb els quals la comunicació bidireccional és fonamental.

 

Hematopatologia

 

Les instal·lacions i l'experiència d'aquesta secció permeten fer un enfocament integral de la interpretació i el diagnòstic de mostres de sang, medul·la òssia i teixits limfàtics. Les troballes morfològiques s'integren amb els resultats d'immunohistoquímica, citometria de flux, estudis moleculars i anàlisis citogenètiques per arribar a una interpretació final.

Les àrees que componen la Secció i que fan tècniques especialitzades són les següents:

 

Hematopatologia

 

Àrea de Citologia i Histopatologia

A l'àrea de citologia es realitza el diagnòstic morfològic cel·lular basat en els caràcters microscòpics de cèl·lules i components extracel·lulars de les mostres biològiques de sang perifèrica i medul·la òssia. A l'àrea d'histopatologia es realitza la interpretació de les biòpsies de medul·la òssia, ganglis limfàtics i altres teixits hematopoètics.

 

Hematopatologia

 

Àrea d'Immunofenotip/Citometria de flux

La citometria de flux es basa en l'anàlisi multiparamètrica de les subpoblacions cel·lulars mitjançant la identificació de les cèl·lules amb anticossos monoclonals marcats amb fluorescència. S'utilitza per determinar el llinatge, el grau de maduració i la presència de fenotips aberrants en les cèl·lules leucèmiques, en el diagnòstic de les síndromes limfoproliferatives i de les leucèmies agudes.

 

Hematopatologia

 

Àrea de Biologia Molecular

La biologia molecular permet la identificació d'alteracions gèniques a les cèl·lules tumorals de les leucèmies i limfomes, cosa que és crucial per al seu diagnòstic i pronòstic. S'utilitza també per analitzar la malaltia mínima residual i, així mateix, en el control de la quimera hematopoètica en el curs del trasplantament al·logènic de precursors hematopoètics.

 

Hematopatologia

 

Àrea de Citogenètica convencional i molecular

La citogenètica convencional es basa en lestudi dels cromosomes mitjançant bandes G i sutilitza per a lanàlisi del cariotip de les cèl·lules tumorals. Es complementa amb les tècniques de citogenètica molecular, com ara FISH, que poden aportar informació complementària o única per identificar tant anomalies cromosòmiques equilibrades com desequilibrades.

 

Hematopatologia

 

Àrea d'Hemostàsia i Eritropatologia

A Hemostàsia Primària s'estudien defectes del funcionalisme plaquetari i del factor de von Willebrand, proteïna plasmàtica bàsica. Per estudiar-lo, s'apliquen tècniques molt especialitzades, com l'Analitzador de la Funció Plaquetària (PFA), l'agregometria mitjançant turbidimetria i la citometria de flux per avaluar la presència i/o alteracions dels receptors de la membrana. A Hemostàsia i Trombosi s'avaluen les proteïnes plasmàtiques que intervenen en la coagulació, quan se sospita la presència de diàtesi hemorràgica o de trombosi. Els estudis es duen a terme mitjançant analitzadors automatitzats equipats amb tècniques coagulomètriques o colorimètriques. A més, l'anàlisi molecular es fa davant de sospita d'alteracions genètiques d'algun d'aquests factors. A Eritropatologia s'aborda l'estudi d'anèmies hemolítiques congènites, per defectes estructurals, a nivell de membrana i enzimàtics intraeritrocitaris, així com per defectes quantitatius o qualitatius de l'hemoglobina.

Recursos de coneixement

Actualitat