Diagnòstic Prenatal i Postnatal mitjançant Tecnologia de Arrays Cromosòmics

Innovamos en tecnología para abordar el diagnóstico de enfermedades genéticas en el periodo prenatal y postnatal.

Hibridació genòmica comparativa o CGH

La hibridació genòmica comparativa o CGH (per les sigles en anglès Comparative Genomic Hybridization) és un mètode de citogenètica molecular emprat per analitzar variacions del nombre de còpies (copy number variants o CNV). Relaciona el nivell de ploïdia de l'ADN d'una mostra en comparació d'una mostra de referència sense la necessitat de fer un cultiu cel·lular. L'objectiu d'aquesta tècnica és comparar de manera ràpida i eficient dues mostres d'ADN genòmic per detectar guanys o pèrdues de material genètic.

diagnostico prenatal postnatal

L'aCGH emprat al nostre laboratori es compon de més de 60.000 sondes de tipus oligonucleòtid. Aquest disseny permet interrogar més de 300 regions del genoma causants de reordenaments recurrents relacionats amb síndromes genòmiques conegudes amb una alta cobertura (de mitjana 1 sonda/10Kb), oferint un temps de resposta en mostres prenatals de < strong>10-15 dies feiners des de la recepció de la mostra.

 

 

Recursos de coneixement

Actualitat