Programes de Cribratge Poblacional

Som un laboratori de referència en la detecció de població susceptible de patir determinades malalties en els períodes prenatal, neonatal i adult.

Programa de cribratge prenatal

 

 

El cribratge prenatal de Catalunya és un programa que s'ofereix a totes les embarassades de Catalunya amb l'objectiu de crivar les aneuploïdies fetals més freqüents (trisomia 21, trisomia 18 i trisomia 13) .  El cribratge prenatal es va posar en marxa a l'Hospital Clínic de Barcelona l'any 1990, quan es va començar el cribratge combinat bioquímic-ecogràfic del segon trimestre a totes les gestants que es visitaven al nostre centre. L'any 1998, aquest cribratge va ser implementat de forma oficial per la Generalitat de Catalunya, i des de llavors el nostre centre actua com a centre coordinador d'aquest programa. El cribratge combinat bioquímic-ecogràfic del primer trimestre va començar a la nostra institució a finals dels anys 90, sent implementat de forma oficial per la Generalitat de Catalunya l'any 2008.

Cribratge combinat bioquímic-ecogràfic

Actualment, el cribratge combinat bioquímic-ecogràfic de primer trimestre consisteix en la determinació de la fracció ß lliure de la gonadotropina coriònica (fß-hCG) i la proteïna plasmàtica A associada a l'embaràs (PAPP-A) en sang materna juntament amb la mesura de la transllucència nucal fetal realitzada per ecografia. En cas que l'embarassada vagi més tard de la setmana 14, se us ofereix la possibilitat de participar en el cribratge de segon trimestre que es basa en la determinació bioquímica de la fß-hCG , alfafetoproteïna (AFP), estriol lliure (uE3) i inhibina A en sang materna.

Amb els resultats obtinguts de les diferents variables esmentades, es realitza un càlcul de risc prenatal d'anomalies cromosòmiques, considerant-se de baix risc si aquest és inferior a 1/1100. Les embarassades que presenten un risc entre 1/251 i 1/1100 (risc intermedi) s'ofereix la possibilitat de realitzar el cribratge no invasiu de determinació de DNA fetal lliure en sang materna (NIPT). Les embarassades amb un risc entre 1/10 i 1/250 (risc alt) poden escollir entre el cribratge no invasiu (NIPT), o la realització d'una prova diagnòstica invasiva per estudiar la dotació cromosòmica en una mostra de vellositats coriòniques o líquid amniòtic mitjançant qf-PCR o cariotip convencional. A les embarassades amb un risc igual o superior a 1/9 (risc molt alt) s'ofereix directament una prova diagnòstica invasiva.

El programa de cribratge prenatal de primer trimestre cobreix part de Barcelona ciutat, i les àrees de Mollet Vallés, Bages,  Bergadà, Puigcerdà, Osona i Andorra (privat). El cribratge prenatal de segon trimestre cobreix tot Catalunya i Andorra (privat). 

Cribratge prenatal no invasiu

 

 

Actualment el protocol de diagnòstic prenatal publicat pel Ministeri de Sanitat, Seguretat Social i Igualtat, a Catalunya incorpora la detecció de l'ADN fetal lliure en sang materna com a prova de cribratge en gestants que presentin un risc alt o intermedi d'aneuploïdies en els cromosomes 21, 18 i 13 (1/10 a 1/1100) en el cribratge combinat bioquímic-ecogràfic de primer o segon trimestre. Les gestants poden triar fer un cribratge no invasiu o una prova diagnòstic invasiu per determinar la presència d'aneuploïdies en els cromosomes indicats. El protocol del NIPT es pot fer a partir de la setmana 10 de gestació i inclou l'extracció de 9 mL de sang materna a tubs Streck i la posterior extracció de l'ADN lliure a partir de plasma matern. La mostra materna conté una barreja de tots dos ADN lliures de cèl·lules maternes i del fetus. Mitjançant un estudi de seqüenciació massiva es comptabilitzen tant els fragments materns com els fetals, i les aneuploïdies fetals es detecten en comparar la quantitat de material cromosòmic d'un cromosoma específic de la mostra amb una sèrie de cromosomes de referència. El test no invasiu no és una prova diagnòstica, per la qual cosa els resultats d'alt risc de trisomia d'un dels 3 cromosomes analitzats hauran de ser confirmats mitjançant un procediment invasiu, ja sigui en vellositat coriònica o en líquid amniòtic. L'estudi de l'ADN fetal lliure permet la detecció d'aneuploïdies fetals tant en embarassos d'un sol fetus com en embarassos bessons

Diagnòstic confirmatori d'aneuplodies

Cribats poblacionals


Quan en el cribratge prenatal es detecta un alt risc per a aneuploïdies, ja sigui a través del cribratge bioquímic o mitjançant la prova d'ADN fetal lliure, aquest resultat s'ha de confirmar amb una prova invasiva diagnòstica a una mostra de biòpsia de corió o de líquid amniòtic

En el cas que es faci una prova invasiva, al nostre laboratori sempre recomanem realitzar en primer lloc un estudi de QF-PCR (Quantitative Fluorescent PCR). La QF-PCR és una prova molt ràpida (de 24 a 48 hores) que permet detectar les cromosomopaties més freqüents, les trisomies 21, 18 i 13, a més d'aneuploïdies dels cromosomes sexuals. A més, la QF-PCR s'utilitza com a prova prèvia al cariotip convencional o array cromosòmic ja que permet descartar la contaminació cel·lular materna a la mostra fetal estudiada. La tècnica es basa en una reacció en cadena de polimerasa (PCR) quantitativa, que consisteix en l'amplificació de seqüències genòmiques repetitives en tàndem específiques localitzades al llarg dels cromosomes d'interès. Mitjançant l'anàlisi del nombre d'al·lels per cromosoma i  l'àrea relativa dels pics, es determina el nombre de cromosomes presents a les cèl·lules fetals.

En cas que el resultat de la QF-PCR sigui patològic, es procedeix a fer el cariotip convencional a partir del cultiu cel·lular originat de la mostra primària per determinar si les alteracions numèriques detectades són lliures o associades a una anomalia estructural, i així poder oferir assessorament genètic per a futures gestacions. El array cromosòmic es realitza quan la QF-PCR no mostra un patró compatible amb les aneuploides més comunes. Per a més informació, consulteu l'àrea d'excel·lència d'arrays.

L'últim any

8.000
determinacions
5.793
cribratges de primer trimestre
3.050
cribratges de segon trimestre
696
proves prenatals no invasives (NIPT)
55
diagnóstics realizats

 

Més informació sobre programes de cribratge prenatal d'anomalies congènites a Catalunya

Recursos de coneixement

Actualitat