Àrea Econòmic - Administrativa

L'Àrea de Gestió Econòmica i Administrativa gestiona tots els processos econòmics del CDB.

La innovació i les metes aconseguides a l'àrea econòmic-administrativa ens han permès garantir un servei de màxima qualitat i sostenibilitat per als pacients, els professionals de l'hospital i altres entitats del sector salut.

L'objectiu del CDB és compartir el coneixement com a laboratori de referència en malalties, diagnòstics i pronòstics d'alta complexitat biomèdica.

La Direcció de l'Àrea Econòmic-administrativa està organitzada en 3 unitats transversals per donar cobertura a l'activitat interna i externa tant a nivell assistencial, docent com de recerca del CDB.

L'objectiu és aconseguir un pressupost equilibrat i una assignació eficient de recursos mantenint el nivell d'excel·lència científica del CDB. Entre els principals àmbits d'actuació, destaquem els següents:

  • Elaboració del pressupost anual.
  • Control i seguiment del pressupost mensual.
  • Control i seguiment de l'activitat assistencial generada.
  • Comptabilitat analítica.
  • Elaboració, gestió i seguiment del pla d'inversions anual.
  • Gestió de compres de reactius, material fungible i serveis.
  • Control de costos. Cost per prova informada en temps real.
  • Promoció d'aliances amb diferents institucions sanitàries via licitacions, contractes, convenis o encomanes de gestió.

Les 3 àrees transversals són:

 

Compres & Licitacions

Gestió, negociació i licitació directa del CDB per a l'adquisició dels recursos necessaris tant a nivell de reactius, material fungible i serveis, així com a plataformes diagnòstiques.

Seguiment de l'execució dels expedients durant la vigència.

Internalització de la gestió de compres i licitacions dins del CDB.

Coordinadora: Sra. Carmen Onieva

 

Consums & Facturació

Gestió i control de les comandes diàries de reactius i material fungible.

Control i seguiment pressupostari mensual de la despesa en reactius i material fungible.

Gestió del circuit d'altes, baixes i modificacions de prestacions del CDB.

Valoració econòmica del cost per prova informada en temps real.

Utilització del SW per a la gestió de costos en temps real: Labmanager

Coordinadora: Sra. Montse Bernat

 

Convenis Externs

Professionalització de les accions orientades a la difusió externa dels serveis de Medicina del Laboratori, d'alta complexitat i referència, així com la consultoria diagnòstica.

Elaboració de diferents fórmules contractuals: licitacions públiques, contractes mercantils, encàrrecs de gestió i/o pressupostos de serveis diagnòstics puntuals.

Implantació CRM: digitalització de la gestió de les aliances externes.

Coordinadora: Sra. Cristina Guardiola